Przedmiotem postępowania jest najem zlokalizowanych na terenie obiektu pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej (w standardzie deweloperskim) w zakresie stałej i wyłącznej obsługi gastronomicznej wydarzeń organizowanych na terenie wymienionych poniżej obiektów. Ze względu na wielkość przedmiot postępowania został podzielony na trzy odrębne części. Organizator dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub kilka części, zgodnie z poniższym podziałem:

I. część: Stadion Piłkarski o łącznej powierzchni pomieszczeń gastronomicznych: 666 m2;

II. część: Arena Sosnowiec o łącznej powierzchni pomieszczeń gastronomicznych: 538 m2;

III. część: Stadion Zimowy o łącznej powierzchni pomieszczeń gastronomicznych: 486 m2.

 

Postępowanie składa się z trzech etapów:

I etap - zgłoszenie udziału w postępowaniu przez podmioty spełniające warunki udziału w postepowaniu, o których mowa w § 6 ust. 7 niniejszego Regulaminu postępowania.

II etap – dialog, negocjacje których celem jest umożliwienie stronom sprecyzowania zakresu i warunków umowy najmu, zakresu obowiązków i praw wynikających z umowy najmu oraz zasad wykonywania tej umowy w zakresie najbardziej zbliżonym do potrzeb organizatora i oferenta;

III etap - składanie Ofert na podstawie wezwania do składania ofert, przedstawienie najkorzystniejszych warunków oraz wybór najkorzystniejszej oferty (z zastosowaniem procesu licytacji jeśli zajdzie konieczność) i zawarcie umowy najmu.

 

Dokonanie wizji lokalnej pomieszczeń gastronomicznych stanowiących przedmiot najmu, jest możliwe dla Oferentów zakwalifikowanych do II Etapu i wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu z osobami wskazanymi do kontaktu w Ogłoszeniu o postępowaniu. Oględziny będą odbywać się w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 -14:00.

 

Pełna treść Regulaminu Konkursu dostępna w stronie BIP Spółki 

 

Zgłoszenie do I etapu należy przesłać lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie do dnia 14 listopada 2022 r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółki Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o. w Sosnowcu, przy ul. gen. Mariusza Zaruskiego 2. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu Zgłoszenia do biura Spółki.

 

Otwarcie Zgłoszeń do I etapu odbędzie się w siedzibie Spółki dnia 14 listopada 2022 r. godz. 12:30